Xử lý nước thải bệnh viện - Thanh Hóa

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN 

CÔNG NGHỆ: HỢP KHỐI THIẾT BỊ
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ngọc An
Nhà thầu: Công ty TNHH ĐT&PT Công nghệ xanh Đức Phát 
Công suất: 180 m3/ngày đêm
Năm thực hiện: 2/2012
Một số hình ảnh thực hiện

xử lý nước thải bệnh viện tại Thanh Hóa

xử lý nước thải bệnh viện tại Thanh Hóa

xử lý nước thải bệnh viện tại Thanh Hóa

xử lý nước thải bệnh viện tại Thanh Hóa

xử lý nước thải bệnh viện tại Thanh Hóa

Tiêu chuẩn xả thải cột B - QCVN28/2010