Dự án trạm nước cấp 1000m3/ngđ tại Đông Sơn - Thanh Hóa

Dự án nước cấp 1000m3/ngđ
Địa điểm: Đông Sơn - Thanh Hóa
Nguồn nước: Nước ngầm mạch nông
dự án nước sạch tại Thanh Hóa

Công nghệ: Lọc trọng lực
Sơ đồ công nghệ:
Nước nguồn → giàn phun mưa → bể phản ứng → bể lắng keo tụ → bể lọc trọng lực → bể chứa nước sạch

trạm nước cấp 1000m3/ngđ tại Đông Sơn, Thanh Hóa

Tiêu chuẩn đầu ra QCVN 02: 2009/BYT

trạm nước cấp 1000m3/ngđ tại Thanh Hóa

Dự án đang trong giai đoạn thi công.