Lập cam kết bảo vệ môi trường tại Thanh Hóa

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TẠI THANH HÓA

CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CỦA BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Nội dung Bản cam kết được trình bày theo quy định hướng dẫn tại Phụ lục 5.2 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; bao gồm các mục sau :
I. Thông tin chung
1.1. Tên dự án đầu tư;
1.2. Tên doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án;
1.3. Địa chỉ liên hệ của doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án;
1.4. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án;
1.5. Phương tiện liên lạc với doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án;
1.6. Địa điểm thực hiện dự án;
1.7. Quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
1.8. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng;
Cam kết bảo vệ môi trường tại Thanh Hóa

II. Các tác động môi trường
2.1. Các loại chất thải phát sinh
2.1.1. Khí thải;
2.1.2. Nước thải;
2.1.3. Chất thải rắn;
2.1.4. Chất thải khác;
2.2. Các tác động khác
III. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực
3.1. Xử lý chất thải
3.2. Giảm thiểu các tác động khác
IV. Các công trình xử lý môi trường, chương trình giám sát môi trường
4.1. Các công trình xử lý môi trường;
4.2. Chương trình giám sát môi trường
V. Cam kết thực hiện