Đánh giác tác động môi trường tại Thanh Hóa

Dịch vụ đánh giá tác động môi trường tại Thanh Hóa

dtm tại Thanh Hóa
BÁO CÁO HOÀN THÀNH SAU ĐTM
Chủ dự án trước khi tiến hành vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải phải có văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm cho cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và Sở Tài nguyên và Môi trường nơi thực hiện dự án theo mẫu quy định tại Phụ lục 4.1; và trước khi đưa công trình, biện pháp BVMT vào vận hành chính thức phải lập báo cáo hoàn thành theo Điều 35 - Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT;
Chi tiết:
- Kế hoạch thông báo vận hành thử nghiệm;
- Văn bản đề nghị xác nhận việc hoàn thành;
- Mẫu Báo cáo hoàn thành