Xử lý nước thải công nghiệp tại Thanh Hóa

Công ty TNHH ĐT&PT Hoàng Long
Địa chỉ : Quảng Đức - Quảng Xương - Thanh Hóa
Điện thoại: 0941266398 - 0982922963
Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước

Dịch vụ xử lý nước thải tại Thanh Hóa

xử lý nước thải Tại Thanh Hóa

Nước thải của khu công nghiệp gồm hai loại chính: nước thải sinh hoạt từ các khu văn phòng và nước thải sản xuất từ các nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp. Đặc tính nước thải sinh hoạt thường là ổn định so với nước thải sản xuất.  Trong khi đó các thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp chỉ xác định được ở từng loại hình và công nghệ sản xuất cụ thể. Nếu không xử lý cục bộ mà chảy chung vào đường cống thoát nước, các loại nước thải này sẽ gây ra hư hỏng đường ống, cống thoát nước. Vì vậy, yêu cầu chung đối với các nhà máy, xí nghiệp trong các khu công nghiệp cần phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải sơ bộ trước khí xả nước thải vào hệ thống thoát nước chung của khu công nghiệp.
Bảng chất lượng nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp
SttChỉ TiêuĐơn VịGiá TrịQCVN 24:2009, cột A
1Nhiệt độoC3040
2pH-5,0 – 9,06 – 9
3CODmg/l80050
4BOD5mg/l50030
5Chất rắn lơ lửngmg/l30050
6Tổng Nitơmg/l6015
7Tổng photphomg/l84
8Dầu mỡ thực vậtmg/l3010
Xử lý nước thải công nghiệp tại Thanh Hóa
Xử lý nước thải công nghiệp tại Thanh Hóa