Cấp phép xả thải tại Thanh Hóa

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TẠI THANH HÓA

CẤP PHÉP XẢ THẢI

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CỦA ĐỀ ÁN XẢ THẢI

Cấp phép xả thải tại thanh Hóa
Nội dung Đề án xả thải được trình bày theo quy định hướng dẫn tại Phụ lục B8.1 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 08 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hướng dẫn về việc cấp phép khai thác nước, xả nước thải vào lưu vực nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; bao gồm các mục sau :
Đối với trường hợp xin cấp phép mới.
Mở đầu
1. Giới thiệu sơ lược về cơ sở xả thải:
2. Nhu cầu sử dụng nước Chất lượng nguồn nước tiếp nhận và xả nước thải của cơ sở xả nước thải.
3. Nguyên nhân chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải.
4. Kế hoạch xây dựng hệ thống xử lý nước thải và công nghệ xử lý nước thải dự kiến.
Chương I. Đặc trưng nguồn thải và hệ thống công trình xử lý, xả nước thải
1. Đặc trưng nguồn nước thải
2. Mô tả công trình xả nước thải
Chương II. Đặc trưng nguồn nước tiếp nhận nước thải
1. Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải
2. Chất lượng nguồn nước tiếp nhận
3. Đánh giá tác động của hiện trạng xử nước thải đến nguồn nước tiếp nhận
Chương III. Hệ thống công trình xử lý, xả nước thải dự kiến và tác động của việc xả nước thải vào nguồn nước
1. Hệ thống xử lý nước thải
2. Mô tả công trình xả nước thải
3. Tác động của việc xả nước thải vào nguồn nước
Chương IV. Đề xuất biện pháp giảm thiểu và khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận do xả nước thải
1. Kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm và khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận nước thải
2. Chương trình quan trắc và kiểm soát nước thải và nguồn tiếp nhận
Kết luận và kiến nghị